Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Grand IT s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice 100 00 Praha 10, IČ 28938526, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 154404 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“ nebo „Uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.digiport.cz, a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Definice

2.1. Službou se rozumí Služba nabízená v rámci Webového rozhraní obchodu úplatně či bezúplatně.

2.2. Obsahem se rozumí jakýkoli obsahový materiál (obrazový, zvukový, textový, včetně programů a aplikací apod.) zpřístupněný Uživatelům prostřednictvím Služby;

2.3. Produkty nabízené třetími stranami (dále také jen „Produkty“) se rozumí Obsah třetích stran nabízený Uživatelům ke koupi nebo bezplatnému užití, a to zejména stáhnutím Obsahu (download) do koncového zařízení Uživatele, jeho dočasným zobrazením (browsing), přehráním (streaming) nebo zasíláním Obsahu s využitím technologií jako např. SMS, MMS;

2.4. Digiportem se rozumí Webové rozhraní obchodu

3. Přístup na Webové rozhraní obchodu

3.1. Při přístupu na Webové rozhraní obchodu mohou být tyto stránky a jejich Obsah přizpůsobován zobrazení pro Uživatelem užívané koncové zařízení (PC, tablet, mobilní telefon) za účelem zrychlení zobrazování Obsahu a zkvalitnění internetového připojení.

3.2. K identifikaci na mobilním zařízení je používán tzv. User Agent Profile zobrazující informace o výrobci a typu telefonu, které jsou předávány prostřednictvím mobilního prohlížeče při standardním prohlížení stránek.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo DigiPort, jeho strukturu, zařazený Obsah a Služby poskytované prostřednictvím DigiPortu kdykoliv aktualizovat, měnit či je rušit.

4. Pravidla užívání DigiPortu

4.1. Uživatel odpovídá za důsledky svého jednání na DigiPortu. Uživatel není oprávněn využívat DigiPort nebo Produkty na ní nabízené k jakýmkoli jiným účelům ani jiným způsobem než stanoveným těmito podmínkami.

4.2. Uživatel se zavazuje, že při užívání DigiPortu bude dodržovat platné právní předpisy i tyto podmínky Služby.

4.3. Uživatel se zavazuje, že nebude činit žádné úkony, které by byly na újmu společnosti Grand IT či třetích stran a které by vedly k porušení platných právních předpisů; stejně tak nebude činit žádné úkony, které by porušovaly práva jakékoliv třetí strany (např. autorská práva, copyright, ochrannou známku, osobnostní práva atp.).

4.4. Uživatel nesmí DigiPort využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných společností Grand IT nebo třetími stranami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se DigiPortu, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Grand IT v souladu s těmito podmínkami.

4.5. V rámci DigiPortu může být zobrazován Obsah, který není určen osobám mladším 18 let nebo může být konkrétním Uživatelem vnímán jako neslušný či nevhodný. Uživatel je s tímto srozuměn. Obsah určený pouze pro osoby starší 18 let je oprávněn zobrazovat a nakupovat pouze Uživatel starší 18 let.

5. Autorská práva a licenční ujednání

5.1. Prodávající poskytuje Uživateli nevýhradní licenci k osobnímu užití DigiPortu a Obsahu umístěného společností Grand IT na DigiPortu, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání DigiPortu dle těchto podmínek. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.

5.2. Uživatel je oprávněn k užití Produktů nabízených na DigiPortu v rozsahu, jaký je stanoven poskytovatelem daného Produktu. Uživatel zejména není oprávněn Obsah DigiPortu jakkoli měnit, upravovat, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat či upravovat, jinak rozmnožovat či veřejně šířit, ani využívat pro komerční účely.

5.3. Užívání Obsahu chráněného autorskými právy může být omezeno prostřednictvím technologických prostředků zamezujících neoprávněnému nakládání s Obsahem, které Uživatel není oprávněn jakkoli znehodnocovat či odstraňovat.

5.4. Poskytovatelem samostatného hudebního Obsahu je MusicJet, s.r.o.

6. Uživatelský účet

6.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého Uživatelského rozhraní. Ze svého Uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Služeb (dále jen „Uživatelský účet“).

6.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání Služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Služeb jsou Prodávajícím považovány za správné.

6.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

6.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

6.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.7. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit, omezit či ukončit (včetně ukončení Uživatelského účtu) Uživateli poskytování přístupu k DigiPortu v případě, že má důvodné podezření, že Uživatel prostřednictvím DigiPortu či Produktu nabízeného třetí stranou porušil či porušuje právní předpisy či tyto podmínky.

7. Uzavření kupní smlouvy

7.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

7.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně jejich označení a popisu jejich hlavních vlastností, ceny a způsobu platby a v neposlední řadě i způsobu dodání. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nabídku vybraných služeb pouze pro vymezené geografické území. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena služby může být stanovena odchylně v závislosti na použitém způsobu úhrady. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

7.3.1. objednávané službě (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

7.3.2. způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného služby,

7.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním služby nebo s platbou za službu (dále společně jen jako „objednávka“).

7.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

7.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací).

7.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

7.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. Služba Credit floowie.com

8.1. Služba Credit floowie.com (dále též jen jako „Kredit“) slouží registrovanému Kupujícímu k platbě za objednané služby nabízené na Webovém rozhraní obchodu Prodávajícího.

8.2. Kredit lze nabýt zakoupením na Webovém rozhraní obchodu Prodávajícího, a to v přepočtu 1 kredit = 1 Kč.

8.3. Platnost Kreditu je dva roky od jeho nabytí, nebo do zrušení Uživatelského účtu dle čl. 6.5. obchodních podmínek.

9. Cena Služby a platební podmínky

9.1. Cenu Služby a případné náklady spojené s dodáním Služby dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu prostřednictvím platebních nástrojů uvedených ve Webovém rozhraní obchodu.

9.2. Kupující nabývá práva k užití Služby zaplacením celé kupní ceny Služby. Cena za Služby je účtována při jejich koupi, tedy před započetím stahování datového souboru. Případné přerušení datového připojení v průběhu stahování datového souboru prostřednictvím DigiPortu tak nemá vliv na vyúčtování ceny. Soubory, jejichž stahování nebylo úspěšně dokončeno, budou uloženy na portálu na záložce DigiPort v sekci Moje knihovna a Uživatel může stažení příslušného Obsahu dokončit kdykoliv po opětovném obnovení připojení k DigiPortu; cena příslušné Služby již nebude v případě dokončování stahování účtována.

9.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Služby předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9.4. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li v rámci nabídky jednotlivé Služby uvedeno jinak.

9.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

10. Odpovědnost

10.1. Produkty představují komerční nabídky třetích stran. Prodávající nenese odpovědnost za Obsah takových nabídek ani za jejich změny. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Prodávající neodpovídá za plnění poskytovatelů Produktů na základě využití jejich nabídky Uživatelem, ani za škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti. Prodávající neodpovídá za správnost informací o Produktu, ani za jejich případnou neúplnost, nepřesnost, nepravdivost.

10.2. Prodávající nenese odpovědnost za vady či nesprávnosti na DigiPortu vzniklé v důsledku zásahů třetích stran, či jejího Obsahu nebo v důsledku užití této Webové stránky v rozporu s těmito podmínkami. Prodávající dále neodpovídá za funkčnost datové sítě Uživatele, veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele či za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

11. Práva z vadného plnění

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Služba při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Službu převzal:

11.2.1. má Služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Služby a na základě reklamy jimi prováděné,

11.2.2. se Služby hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Služby tohoto druhu obvykle používá,

11.2.3. Služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

11.2.4. je Služba v odpovídajícím množství,

11.2.5. Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3. Za Obsah jednotlivých Produktů nabízených na DigiPortu odpovídají přímo jejich poskytovatelé. Není-li u daného Produktu uvedeno jinak, je poskytovatelem Produktů nabízených na DigiPortu společnost GrandIT s.r.o.

11.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující v souladu s čl. 7.3 u Prodávajícího nebo poskytovatele Produktu na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávané Služby, případně i v sídle nebo místě podnikání, či v případě reklamace uplatněné vůči Prodávajícímu zasláním podání na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@digiport.cz.

12. Odstoupení od Kupní smlouvy

12.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí předmětu koupě, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Služby. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@digiport.cz.

12.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního Obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

12.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 9.1 obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší.

12.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.1 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak.

12.5. Do doby převzetí Služby Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

12.6. Je-li společně se Službou poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen Prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek.

13. Další práva a povinnosti smluvních stran

13.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14. Podmínky ochrany osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

14.1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Grand IT s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ 28938526.

14.2. ZPRACOVATEL:

14.2.1. Správce tímto informuje Uživatele jakožto tzv. subjekt údajů, že v nezbytně nutném rozsahu může uzavřít s třetími osobami smlouvu o zpracování osobních údajů dle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“) k účelům uvedeným v těchto podmínkách, tj. může je v rozsahu, který správce určí, pověřit zpracováním osobních údajů (např. za účelem správy serveru, uložení údajů, komunikace s Uživateli jménem správce, doručování, atd.). Osobní údaje nebudou sdíleny s dalšími správci, pokud si správce k takovému sdílení nezíská souhlas subjektu údajů.

14.2.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

14.3. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ: Osobní údaje v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytl subjekt údajů (Uživatel) v rámci registrace správci, budou zpracovány za účelem vedení Uživatelského účtu, identifikace subjektu údajů jako oprávněné osoby ze smlouvy o poskytování Služby, za účelem plnění smluvních povinností správce vůči nositelům práv. K výše uvedeným účelům budou osobní údaje subjektu údajů zpracovány po dobu jeho platné registrace k Uživatelskému účtu. Kromě výše uvedeného, dokončením registrace subjekt údajů uděluje správci souhlas ke zpracování všech subjektem údajů poskytnutých či v rámci užívání Služby správcem získaných osobních údajů za účelem nabízení výrobků a Služeb, za účelem zasílání marketingových informací a nabídek, a to i třetích osob a za účelem zasílání obchodních sdělení správce i třetích osob, a to i elektronickými prostředky – zejména e-mailová adresa a mobilní telefonní číslo (mobilním telefonním číslem se rozumí telefonní číslo ve formátu MSISDN) bez omezení. Zpracování osobních údajů dle předchozí věty bude po dobu neurčitou i po ukončení registrace (smluvního vztahu), tj. do vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním ze strany subjektu údajů. Vyjádření nesouhlasu lze učinit písemně poštou na adrese správce. Zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky včetně ukončení takového zasílání se řídí zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění.

14.4. INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ: Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Správce tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze Zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je nad rámec zpracování nutného pro registraci Uživatelského účtu a uzavření a plnění smlouvy dobrovolné. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce údajů případně jím pověřený zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce na adrese: info@grandit.cz o vysvětlení; požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo – www.uoou.cz.

14.5. Kontaktní údaje poskytovatele: Grand IT s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, e-mail: info@grandit.cz.

15. Reklama zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

15.1. V rámci DigiPortu a/nebo prostřednictvím zaslaných sdělení v souladu s těmito podmínkami je zobrazována reklama, zejména formou reklamních bannerů a jiných formátů internetové reklamy.

15.2. Tato reklama se může týkat Produktů nabízených třetími stranami prostřednictvím DigiPortu i jiných informací, jako např. informace o Službách a Produktech třetích stran.

15.3. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Prodávající a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

15.4. Reklama představuje jak reklamu společnosti Grand IT, tak i třetích stran. Prodávající nenese odpovědnost za obsah reklamy třetích stran, a tedy ani za škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy třetí strany.

15.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, Službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

15.6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

16. Komunikace stran

16.1. Komunikace ze strany společnosti Grand IT ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být společností Grand IT uskutečněna formou zveřejnění určitého sdělení na DigiPortu (například v případě oznámení změny těchto Podmínek), využitím elektronické adresy či telefonního čísla Uživatele.

16.2. Pro komunikaci Uživatele se společností Grand IT, jako s provozovatelem DigiPortu, je určena emailová adresa info@digiport.cz

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami každým připojením na portál DigiPort.

17.2. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

17.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.5. Prodávající je oprávněn kdykoli měnit a doplňovat tyto podmínky. Aktuální znění podmínek je k dispozici v rámci Webového rozhraní obchodu. Ke dni účinnosti nového znění podmínek pozbývají účinnosti předchozí podmínky.

17.6. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 12. 2. 2016.