Informace o zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů služby Digiport.cz

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost Grand IT s.r.o se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice 100 00 Praha 10, IČ 28938526, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 154404 (dále jen „správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 296 363 199
E-mail: info@digiport.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Marek Kadeřábek
Telefon: +420 296 363 199
E-mail: osobni.udaje@digiport.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Registrací do služby digiport.cz (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou při registraci označeny jako povinné, včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany, dále IP adresu Vašeho počítače, údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení a dále údaje o Vašich objednávkách a realizovaných nákupech v rámci Služby (identifikace objednaných/zakoupených produktů a produktů zpřístupněných uživateli v rámci Služby; pokud produkt zakoupíte přímo od nás, pak také údaje o platbě za tento produkt, o počátku a konci poskytování produktu a v případě pravidelně obnovovaného předplatného o období, na které je předplatné obnovováno).

Pokud jste při Vaší registraci poskytli údaje, které nejsou povinné, případně byly tyto údaje z Vaší strany aktualizovány, budeme tyto údaje používat pro zkvalitňování Služby, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Nepovinně poskytnuté údaje lze kdykoli vymazat nebo změnit ve Vašem uživatelském rozhraní.

Vaši e-mailovou adresu a případné nepovinné údaje budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodních sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení nebo ve Vašem uživatelském rozhraní.

Pokud si zakoupíte prostřednictvím Služby produkt, uzavíráte tím s námi, případně s autorizovaným prodejcem identifikovaným ve Službě, smlouvu o poskytnutí příslušného produktu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů. Osobní údaje zpracovávané při poskytnutí příslušného produktu a osoba správce těchto osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách poskytování příslušného produktu v rámci Služby. Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje označené při registraci jako povinné, nebudeme Vám moci poskytnout Službu a neuzavřeme s Vámi smlouvu o jejím poskytnutí.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci naší společnosti, případně externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat s výjimkou předávání údajů o objednávce produktu jeho autorizovanému prodejci v rámci Služby. Naopak autorizovaný prodejce nám předá údaj o Vámi zakoupeném produktu za účelem zobrazení nákupu, případně zpřístupnění produktu ve Službě.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vámi při registraci nebo kdykoli později poskytnuté nebo upravené nepovinné osobní údaje, které jste sami nesmazali dříve, budeme zpracovávat do doby ukončení poskytování Služby.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům. To znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů služby digiport.cz jsou platné od 1. 10. 2020.
Grand IT s.r.o.